Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Specjalność: kryminologia i kryminalistyka (nowość)

Czas trwania, tryb i rodzaj: 3 -letnie bezpłatne stacjonarne studia licencjackie - dzienne
3 -letnie niestacjonarne studia licencjackie - zaoczne

Zobacz film o instytucie w HD

Nasza oferta skierowana jest do osób, które interesują się problematyką walki o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na ulicach polskich miast oraz mają zamiar w przyszłości zajmować się tym zawodowo. Nowatorskie w skali kraju połączenie w jednej specjalności kryminologii (zajmującej się motywami i osobowością przestępców) i kryminalistyki (badającej sposoby i środki wykrywania przestępstw) otwiera Absolwentom tej specjalności bardzo szerokie horyzonty pracy. Wiedza zdobyta w IBW pozwoli Wam być w przyszłości wzorowym funkcjonariuszem Policji, Straży Więziennej i Straży Granicznej. Posiadamy odpowiednie zaplecze dydaktyczne w postaci specjalistycznych laboratoriów oraz doświadczonych wykładowców (adwokatów oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Więziennej).

Jak uczymy?

Uczymy nie tylko teorii, lecz głównie umiejętności jej wykorzystania w praktyce - co powoduje, że nasi Absolwenci mogą bezpośrednio po zakończeniu nauki podjąć pierwszą pracę w wyuczonej specjalności. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metod i narzędzi stosowanych przez funkcjonariuszy pracujących na miejscach przestępstw (np. walizki kryminalistyczne - fot. powyżej).

Czego uczymy?

Nasi Studenci otrzymują kompletną wiedzę związaną z pracą funkcjonariusza Policji na pierwszym stanowisku służbowym. Kryminologia i kryminalistyka to specjalność interdyscyplinarna - łącząca wiele dziedzin wiedzy. Daje to Absolwentom możliwość poznania zarówno zasad, jak i metod oraz środków technicznych służących wykrywaniu przestępstw i ich sprawców. Zdobyta wiedza będzie pozwalała na sprawne udowadnianie istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami.

Niech inni Ci zazdroszczą

Dobrej kadry, świetnej bazy dydaktycznej, współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo nie tylko w powiecie, lecz także w województwie i poza nim, ciekawych praktyk zawodowych - sprawiających, że zdobyta na wykładach wiedza na bieżąco weryfikowana będzie w realnym życiu zawodowym.

Wejdź na wyższy poziom

Podnoś swoje umiejętności i wiedzę w codziennych kontaktach z doświadczoną kadrą, uczestnicz w ciekawych inicjatywach organizowanych przez Koła Naukowe, podnoś swoje umiejętności w trakcie praktyk zawodowych.

Wybrane przedmioty

 • zwalczanie przestępczości
 • prawo karne
 • taktyka kryminalistyczna
 • technika kryminalistyczna
 • prewencja kryminalna
 • polityka karna
 • negocjacje policyjne i mediacje
 • postępowanie w sprawach nieletnich
 • postępowanie przygotowawcze
 • postępowanie w sprawach o wykroczenia
 • wiktymologia

Praktyki

2-tygodniowe praktyki po I i II roku studiów w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie województwa opolskiego oraz całego kraju.

Uczelnie partnerskie

W czasie studiów Student ma dodatkowo możliwość zrealizowania 3-miesięcznych zagranicznych praktyk wakacyjnych w wybranej przez siebie firmie/instytucji na terenie krajów UE i Turcji oraz wyjazdu na semestr lub jeden rok akademicki do uczelni partnerskiej w Czechach - Tomas Bata University w Zlínie.

Po studiach

 • praca w służbach mundurowych,
 • praca w administracji publicznej
 • z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych (Policja, Straż Pożarna itp.) odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym we wszelkich organizacjach publicznych,
 • zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym swojego przedsiębiorstwa,
 • kontynuacja edukacji na studiach drugiego stopnia w wybranej uczelni cywilnej lub służb mundurowych w kraju lub za granicą.

Nowoczesny funkcjonariusz oraz funkcjonariuszka w walce o życie, zdrowie i mienie naszych obywateli.

mgr Józef Barcik

Rekrutacja

Studia stacjonarne
Kandydaci na studia stacjonarne przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw. W przypadku kandydatów z nową maturą do obliczeń bierze się wszystkie wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym,
z tym że z przedmiotów dodatkowo wybranych tylko te, z których kandydat uzyskał co najmniej 30% punktów.

W przypadku kandydatów zdających maturę wg starych zasad do obliczeń bierze się oceny ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości.
Na tej podstawie ustala się punktację umiejscawiającą kandydata w tworzonym w czasie rekrutacji rankingu.

Badania lekarskie nie są wymagane.

Studia niestacjonarne
Kandydaci na studia niestacjonarne przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc, podstawą przyjęcia kandydata jest miejsce, jakie zajmuje w rankingu kandydatów po przeprowadzonym konkursie świadectw na zasadach obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne.

Badania lekarskie nie są wymagane.

Ostatnia aktualizacja 17.06.2014

 
stat4u