Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

INSTYTUT NEOFILOLOGII

Kierunek studiów: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Specjalność filologia germańska
specjalizacja nauczycielska z dodatkowym modułem przygotowującym do nauczania języka niemieckiego jako języka ojczystego (mniejszości)

Specjalizacja
: tłumacz i organizator turystyki

CZAS TRWANIA, TRYB I RODZAJ:
3-letnie bezpłatne dzienne studia licencjackie
3-letnie zaoczne studia licencjackie

NOWOŚĆ - Studia o profilu praktycznym !!!

( Istnieje możliwość utworzenia grupy popołudniowej w zależności od liczby kandydatów )

Zobacz film o instytucie w HD
Karolina, studentka II roku filologii germańskiej PWSZ w Nysie
Polecam studia w Nysie. Podoba mi się to, że studiując filologie germańską w Nysie na specjalizacji nauczycielskiej, jednocześnie, dzięki dużej ilości zajęć tłumaczeniowych, tak ustnych jak i pisemnych, zdobywam przygotowanie do pracy tłumacza. Dzięki temu studenci kończący tę specjalizację mają większe możliwości znalezienia pracy. Uważam też, że mamy bardzo dobrych prowadzących, kreatywnych i z dużą wiedzą. Dzięki temu wiedza "wchodzi" łatwiej i szybciej. Szkoła daje też możliwość studiowania za granicą: w Niemczech, Czechach, Rumunii czy na przykład w Słowenii. Taki wyjazd to bardzo ciekawe doświadczenie. Studiowanie za granicą poprawia kompetencje językowe, bo cały czas trzeba się porozumiewać w języku obcym, poza tym można też zawrzeć ciekawe znajomości. Podoba mi się tez to, że najlepsi studenci dostają całkiem spore stypendia.
Barbara, studentka II roku filologii germańskiej PWSZ w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie od samego początku daje studentowi ogromne możliwości samorozwoju. Umożliwia doskonalenie swoich umiejętności, oraz zainteresowań w niezwykle szerokim zakresie jak na przykład liczne koła naukowe, sekcje sportowe, częste imprezy edukacyjne oraz wycieczki integracyjne. Filologia angielska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, daje ogromne możliwości rozwoju w tym kierunku, zawdzięczamy to wyjątkowo profesjonalnej kadrze. Prowadzący zajęcia to w większości wykładowcy z Uniwersytetu Opolskiego a także Wrocławskiego, dzięki czemu poziom kształcenia w naszej uczelni jest porównywany do standardów innych znanych uniwersytetów. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przygotowujemy się do pracy w zawodzie nauczyciela a także tłumacza. Warto wspomnieć, że jako absolwent naszej uczelni mogę kontynuować naukę na studiach magisterskich uczelni akademickiej w całym kraju. Atmosfera na uczelni jest wyjątkowo przyjazna, a także wyraźnie odczuwa się swoistą więź pomiędzy nauczycielem a studentem. Wyjątkowym plusem jest powszechnie stosowana zasada równości, co oznacza, ze student jest traktowany w sposób sprawiedliwy i uczciwy. Ważnym aspektem jest dodatkowo możliwość udziału w programach wymiany między-narodowej, która daje nieocenione korzyści dla samego studenta. Studiowanie w zagranicznej placówce jest wspaniałym doświadczeniem a także sposobnością nawiązania nowych przyjaźni. PWSZ w Nysie ma profesjonalne zaplecze infrastrukturalne, a także specjalny program stypendialny, który ułatwi studiowanie studentom, których sytuacja finansowa do tej pory na to nie pozwalała. Jednak studia to nie tylko nauka. Nysa jest miejscem, które przyciąga zarówno nowoczesnością jak i atmosferą średniowiecznego miasteczka. Bez wątpienia można stwierdzić, że to miasto studentów, liczne kluby, puby w połączeniu z ciekawymi ludźmi i klimatem tego miejsca dają doskonałą zabawę oraz wspomnienia na całe życie. Osobiście, gdybym znów stanął przed podobnym wyborem uczelni, bez chwili wahania zdecydowałbym się na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie. Prawdziwe studia tylko na PWSZ w Nysie!

Bezpośrednie informacje o studiach na filologii można uzyskać pod nr tel. 514 078 725 lub mailowo: neofilologia@pwsz.nysa.pl

CO WYRÓŻNIA STUDIA W NYSIE OD STUDIÓW NA TYM SAMYM KIERUNKU W INNYCH UCZELNIACH?

Począwszy od roku akademickiego 2016 / 2017 studia na filologii germańskiej będą miały profil praktyczny.

Co to oznacza w praktyce?

 • Więcej praktycznych ćwiczeń językowych rozwijających wszystkie kompetencje językowe: pisanie, czytanie, mówienie, rozumienie ze słuchu.
 • Intensywny kurs językowy na pierwszym roku studiów i możliwość rozpoczęcia studiów bez konieczności matury z języka niemieckiego a nawet bez znajomości języka, pozwalający już po pierwszym roku studiów na osiągnięcie kompetencji językowych na poziomie B1.
 • Dużo przedmiotów przygotowujących bezpośrednio do pracy zawodowej na wybranych specjalizacjach (można wybrać obie!).
 • Ciekawe praktyki zawodowe w kraju i zagranicą, m.in.:
  - Praktyki studenckie w wybranych przez siebie szkołach, zakładach pracy i instytucjach zagranicznych finansowane z programu Erasmus
  - Asystentury Comeniusa obejmujące praktyki pedagogiczne polegające na prowadzeniu zajęć z języka niemieckiego w różnych krajach Unii Europejskiej finansowane z programu Comenius
  - Praktyki w siedzibie Neisser Kultur- und Heimatbund w Hildesheim (Dolna Saksonia / Niemcy)
  - Praktyki w urzędzie ds. uchodźców pełnomocnika miasta Lipsk do spraw uchodźców (Saksonia / Niemcy)
  - Praktyki Kolegium Zawodowym w Herford (Nadrenia Westfalia / Niemcy)
  - Starostwie Powiatowym Powiatu Mainz-Bingen w Ingelheim nad Renem (Nadrenia-Palatynat / Niemcy)
  - Wyższej Szkole Pedagogicznej w Klagenfurcie (Karyntia/Austria)
  - Stypendia DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) na miesięczne kursy językowe na uniwersytetach niemieckich
Semestralne pobyty na uczelniach partnerskich finansowane z programu Erasmus+, przy czym w ramach studiów w Nysie pobyt na uczelni partnerskiej może być przedłużony nawet do całego roku studiów! Współpracujemy z następującymi uczelniami partnerskimi w Europie:

- Pädagogische Hochschule Kärnten Klagenfurt (Austria)
- Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Eupen (Belgia)
- Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Niemcy)
- Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Niemcy)
- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Niemcy)
- Universität Kassel (Niemcy)
- Silesian University in Opava (Republika Czeska)
- University in Bucharest (Rumunia)
- Univeristy in Ruzomberok (Słowacja)

Wart wiedzieć, że:

- W Nysie możliwość na wyjazd na stypendium w ramach programu Erasmus oraz praktyki zagraniczne ma każdy student, ponieważ liczba miejsc na partnerskich uczelniach jest adekwatna do liczby studentów.
- Podział na specjalizacje odbywa się dopiero na drugim roku studiów.
- Program studiów filologii germańskiej w Nysie odpowiada wytyczonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego standardom kształcenia na kierunku filologia. W praktyce oznacza to, że obejmuje on te same treści, jakie zakłada program studiów uniwersyteckich i uprawnia do podjęcia studiów magisterskich na uniwersytetach w kraju i zagranicą.

WYPOSAŻENIE/SPRZĘT:

Sprzęt audiowizualny, multimedia, laboratorium językowe, dobrze zaopatrzona biblioteka ze stale rozbudowywanym księgozbiorem (w tym wiele nowości!), podręczna biblioteka instytutowa.


AKREDYTACJE:

Filologia germańska posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców łączących pracę naukową z praktyczną działalnością zawodową: tłumaczy przysięgłych, tłumaczy literatury, nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci, dorosłych i młodzieży, egzaminatorów maturalnych, egzaminatorów językowych Instytutu Goethego
i TELC, przewodników turystycznych.

Ponadto studenci uczestniczą w wykładach i zajęciach warsztatowych prowadzonych przez wykładowców z uczelni zagranicznych. Istotnym elementem studiów są regularnie organizowane dłuższe wyjazdy studyjne do Niemiec, finansowane przez Niemiecka Centrale Wymiany Akademickiej [DAAD].


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA FILOLOGII GERMAŃSKIEJ W PWSZ W NYSIE?

Studia I stopnia w ramach filologii germańskiej trwają 3 lata (6 semestrów). Studenci mają możliwość studiowania w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Filologia germańska to klasyczne studia humanistyczne, których przedmiotem jest język, literatura oraz kultura krajów niemieckojęzycznych. Treść studiów stanowią trzy grupy przedmiotowe: praktyczna nauka języka, przedmioty kierunkowe i przedmioty przygotowujące do zawodu.

Praktyczna nauka języka niemieckiego jest istotnym elementem studiów germanistycznych w Nysie. Zajęcia odbywają się w małych grupach laboratoryjnych i dostosowane są do poziomu językowego grupy. Oznacza to, że w przypadku grup mniej zaawansowanych odbywają się zajęcia wyrównawcze niwelujące ewentualne zaległości i luki, zanim studenci będą kontynuować naukę języka. Zajęcia praktyczne odbywają się przez cały okres studiów, tak by studenci mogli osiągnąć poziom C1 biegłości językowej Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, czyli płynnie posługiwać się językiem niemieckim w mowie i piśmie. W suplemencie do dyplomu absolwenci otrzymują adnotację o znajomości języka niemieckiego na poziomie C1 ESK. Studenci mogą również uzyskać odrębny certyfikat poświadczający poziom znajomości języka.

Przedmioty kierunkowe odbywają się równolegle do nauki języka i obejmują przedmioty z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz realioznawstwa. Językiem wykładowym jest język niemiecki, co przyczynia się do doskonalenia sprawności językowych.

Przedmioty zawodowe zakładają zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych realizowanych w ramach poszczególnych specjalizacji. Oferowane specjalizacje w ramach germanistyki to:

 • filologia germańska: specjalizacja nauczycielska - nauczyciel języka niemieckiego z dodatkowym modułem przygotowującym do nauczania języka niemieckiego jako języka ojczystego (mniejszości)

Wbrew obiegowym opiniom zainteresowanie językiem niemieckim wcale nie maleje. Na świecie języka niemieckiego uczy się 15,4 mln osób, z tego 9,4 mln w Europie, z czego 2,1 mln w Polsce. Polska jest na pierwszym miejscu w świecie pod względem liczby osób uczących się tego języka, przy czym 94% stanowią osoby uczące się języka w szkole na różnych etapach kształcenia (stan z 2015 roku, dane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN).

Ta specjalizacja umożliwia zdobycie uprawnień do nauczania języka niemieckiego. Program studiów odpowiada ministerialnym standardom kształcenia na studiach filologicznych oraz standardom kształcenia nauczycieli, a to oznacza, że absolwent prócz dyplomu licencjata (w języku polskim i angielskim), uzyskuje również specjalny dyplom potwierdzający kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela.

Integralną częścią studiów w Nysie jest moduł dający uprawnienia do nauczania w szkołach, gdzie język niemiecki jest nauczany jako język ojczysty (mniejszości). Większość takich szkół zlokalizowana jest na terenie województw opolskiego (266), śląskiego (116) oraz warmińsko-mazurskiego, placówki takie istnieją również w województwach: dolnośląskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim. Co istotne, studenci tej specjalizacji mogą kształcić się dalej również w Niemczech i Austrii na coraz liczniej powstających adekwatnych specjalnościach: Deutsch als Fremdsprache i Deutsch als Zweitsprache. Istotnym elementem tej ścieżki dydaktycznej są zajęcia z zakresu wiedzy o Niemczech oraz wiedzy o regionie, które z jednej strony przygotowują naszych absolwentów do nauczania przedmiotów przewidzianych w kształceniu w szkołach z językiem niemieckim jako językiem ojczystym, z drugiej zaś umożliwiają zdobycie kompetencji w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej, niezbędnych do pracy w strukturach administracyjnych oraz wszędzie tam, gdzie ważny jest międzynarodowy dialog oraz znajomość realiów krajów niemieckojęzycznych. W ramach umów partnerskich studenci maja możliwość obserwacji i prowadzenia zajęć w szkołach, gdzie język niemiecki nauczany jest jako język mniejszości narodowej.

Warto wiedzieć, że ukończenie specjalizacji nauczycielskiej nie jest równoznaczne z koniecznością podjęcia przyszłej pracy w charakterze nauczyciela. Program studiów obejmuje również zajęcia i praktyki tłumaczeniowe, wdrażające do pracy w charakterze tłumacza. Jest to zatem najbardziej uniwersalna specjalizacja studiów na filologii germańskiej w Nysie.

Uwaga! Studenci germanistyki mają możliwość wyboru drugiego języka w ramach lektoratu. Oferujemy następujące języki: angielski, czeski, francuski, hiszpański, niderlandzki, rosyjski.

Uwaga! Matura z języka niemieckiego nie jest wymagana.

 • filologia germańska: Tłumacz i organizator turystyki

  Na coraz bardziej wymagającym rynku pracy coraz częściej poszukuje się osób władających nie jednym, a przynajmniej dwoma językami obcymi. A zatem nawet jeśli biegle znasz angielski, powszechna już dziś niemalże znajomość tego języka może okazać się niewystarczająca, natomiast prawdziwym atutem może stać się znajomość drugiego języka.

  Europa jest drugim co do wielkości rynkiem tłumaczeniowym na świecie, a zapotrzebowanie na tłumaczenia stale rośnie. Największe zapotrzebowanie istnieje na tłumaczenia biznesowe i specjalistyczne, np. prawnicze, techniczne, medyczne. Według raportu Common Sense Advicory z 2015 roku:
 • wartość globalnego rynku tłumaczeń w 2015 roku to 318 mld $
 • wartość rynku tłumaczeniowego w Polsce 1 mld PLN
 • wartość rynku tłumaczeniowego rośnie o 7% rocznie.

  Jeśli zatem w przyszłości chciał(a)byś wykonywać zawód tłumacza, znakomicie posługującego się językami obcymi i językiem ojczystym, ta specjalizacja pozwoli ci nauczyć się biegle języka niemieckiego a równocześnie kontynuować, bądź rozpocząć naukę drugiego a nawet trzeciego języka obcego. Niezwykle istotnym elementem tej specjalizacji są zajęcia o charakterze warsztatowym i laboratoryjnym z praktycznej nauki języka obcego oraz zajęcia doskonalące umiejętności translatorskie, odbywające się w małych grupach, zajęcia z zakresu stylistyki języka polskiego oraz zastosowania technologii informatycznych w tłumaczeniu tekstów.

  Dodatkowym atutem jest ścieżka przedmiotów przygotowująca do pracy w branży turystycznej zarówno do obsługi turystów zagranicznych, jak i do obsługi polskich turystów wyjeżdżających za granicę. Istotnym elementem studiów na tej specjalizacji są zajęcia dotyczące historii i kultury regionu, w ramach których studenci odbywają zajęcia w formie wyjazdów studyjnych oraz przedmioty pozwalające na zaznajomienie się z podstawami pilotażu, niezbędnymi do uzyskania uprawnień pilota wycieczek. Studenci tej specjalizacji mają również możliwość nauki języka branżowego (specjalistycznego) oraz są przygotowani do prowadzenia korespondencji służbowej i handlowej.

  Uwaga! Studenci germanistyki mają możliwość wyboru drugiego języka w ramach lektoratu. Oferujemy następujące języki: angielski, czeski, francuski, hiszpański, niderlandzki, rosyjski.

  Uwaga! Matura z języka niemieckiego nie jest wymagana.
Indywidualna organizacja studiów
Osoby pracujące lub niemogące z innych istotnych ważnych powodów regularnie uczestniczyć w zajęciach mają możliwość studiowania według indywidualnego planu studiów. Zajęcia odbywają się wówczas w toku indywidualnych konsultacji lub online.


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Filologia germańska PWSZ w Nysie należy do klasycznych kierunków studiów, dających absolwentom - obok kompetencji zawodowych w ramach poszczególnych specjalizacji ? szeroką wiedzę humanistyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym i ojczystym, m.in. skutecznej komunikacji i tworzenia tekstów, przydatnych w wielu zawodach. Absolwenci znajdują zatrudnienie w:

 • szkołach państwowych i prywatnych, przedszkolach, instytucjach prowadzących kursy językowe;
 • placówkach kulturalno-oświatowych i społecznych
 • instytucjach państwowych: w jednostkach administracji lokalnej, państwowej i UE;
 • sektorze gospodarczym i sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur;
 • biurach tłumaczeniowych
 • branży turystycznej
 • wydawnictwach
 • mediach
 • agencjach reklamowych
 • instytucjach związanych ze współpracą międzynarodową

  lub prowadzą własną działalność gospodarczą w kraju i za granicą: biura tłumaczeń, agencje pośrednictwa pracy itp.

Absolwenci studiów specjalności filologia germańska w PWSZ w Nysie mają prawo kontynuować naukę na studiach magisterskich zarówno uczelni polskich, jak i zagranicznych.

Coraz więcej świeżo upieczonych licencjatów podejmuje studia magisterskie na uczelniach niemieckich. Pracownicy Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie pomagają w wyborze uczelni, a także doradzają w sprawach związanych ze staraniem się o stypendia oraz pomagają w nawiązaniu kontaktów, jeśli absolwenci planują studia na uczelniach partnerskich.

Ostatnia aktualizacja 14.06.2016

 
stat4u