Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...


Lista wybranych przedmiotów na kierunku finanse i rachunkowość
 • finanse publiczne:
  Cel zajęć to zrozumienie zasad funkcjonowania finansów państwa i samorządu terytorialnego. Zrozumienie fiskalnych instrumentów kształtowania polityki społecznej i gospodarczej. Zrozumienie wpływu zmian dochodów i wydatków publicznych na rozwój gospodarczy oraz poziom zaspokajania potrzeb społecznych.
 • rachunkowość finansowa:
  Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy o zasadach i standardach rachunkowości, zasadach wyceny pozycji sprawozdawczych, zawartości poszczególnych pozycji sprawozdawczych i powiązań między nimi oraz o obowiązkach sprawozdawczych przedsiębiorstwa.
 • rynek finansowy:
  Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej rynków finansowych oraz umiejętności posługiwania się instrumentami finansowymi. Tematyka zajęć to definicja, podział i podmioty rynku finansowego. Instrumenty rynku pieniężnego. Rynek kapitałowy i jego podmioty.
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw:
  Celem zajęć jest przedstawienie metod kształtowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego kosztu i ryzyka korzystania z odpowiednich źródeł. Pokazanie, że odpowiedni dobór źródeł zwiększa wartość przedsiębiorstwa i inwestorzy chętniej powierzają mu do dyspozycji kapitał.
 • analiza finansowa
 • bankowość
 • ekonometria
 • etyka biznesu
 • historia gospodarcza
 • makroekonomia
 • matematyka
 • matematyka finansowa
 • mikroekonomia
 • ochrona własności intelektualnej
 • podstawy nauki o finansach
 • postawy zarządzania
 • prawo
 • rachunkowość
 • statystyka
 • strategie zarządzania
 • technologia informacyjna
 • ubezpieczenia
 • zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w finansach
 • język obcy
 • zajęcia sportowe
 • praktyka zawodowa
 • seminarium licencjackie
 • praca dyplomowa
PRZEDMIOTY NA SPECJALIZACJI finanse przedsiębiorstw:
 • marketing usług finansowych:
  Celem zajęć jest charakterystyka specyfiki usług finansowych i wynikająca z niej determinacja specyfiki marketingu tego rodzaju usług. Określenie zakresu: możliwości, uwarunkowań i metod realizacji skutecznego marketingu usług finansowych.
 • prawo finansowe
 • informatyczne programy w księgowości
 • komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji
 • rynek kapitałowy
 • zarządzanie inwestycjami długoterminowymi
 • rachunkowość zarządcza
 • budżetowanie
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • prognozowanie wielkości finansowych
PRZEDMIOTY SPECJALIZACJI rachunkowość i kontrola finansowa:
 • informatyzacja rachunkowości:
  Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o zasadach rachunkowości prowadzonej za pomocą programów księgowych takich jak, Subiekt, Rachmistrz, Rewizor, Symfonia.
 • rachunek opłacalności inwestycji:
  Celem zajęć jest przedstawienie ogólnej charakterystyki inwestycji, omówienie niefinansowych aspektów wyboru projektów inwestycyjnych, a w głównym nurcie wykładu metod oceny ich finansowej efektywności. Zwrócenie uwagi na dość powszechnie występujące błędy w stosowaniu metod dynamicznych i interpretacji ich wyników.
 • metody wyceny przedsiębiorstw:
  Celem zajęć jest pokazanie studentom możliwych form rozwoju finansowego przedsiębiorstwa oraz miar oceny tego rozwoju. Zwrócenie uwagi na fakt, przedsiębiorstwo, które się nie rozwija, nie zwiększa wartości, we współczesnej konkurencyjne gospodarce upada. Pokazanie, że odpowiednie kształtowanie struktury kapitałowej przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych czynników jego sukcesu.
 • kontrola finansowa:
  Celem zajęć jest uzyskanie praktycznej wiedzy o formach sprawowania kontroli finansowej. Zakres zajęć to: przygotowanie planu audytu, przygotowanie i przeprowadzenie programu zadania audytowego, składanie sprawozdań, czynności sprawdzające.
 • rachunkowość podatkowa
 • rynek kapitałowy
 • rachunek kosztów
 • kontroling i budżetowanie
 • prognozowanie wielkości finansowych
 
stat4u