Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz ...

Untitled Document

Ostatnia modyfikacja: 2017.09.14

Informacje dotyczące zakwalifikowania się do przyjęcia na studia zostały wysłane kandydatom w dniu dzisiejszym tj. 14.09.2017 r. na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji elektronicznej na studia.


Przyjęcie na studia pierwszego stopnia następuje po złożeniu przez kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia następujących dokumentów:

  1. świadectwo dojrzałości w oryginale lub poświadczoną przez PWSZ w Nysie kopię świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (stara matura) bądź Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura),
  2. formularz rekrutacyjny kandydata (kwestionariusz wydrukowany z konta rekrutacyjnego),
  3. kolorowe zdjęcie w postaci elektronicznej w formacie *JPG,
  4. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy,
  5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
  6. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Niezłożenie w terminie do dnia 19.09.2017 r. do godziny 16.00 kompletu wyżej wymienionych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia.


 
stat4u