KontaktTerminy rekrutacjiRekrutacja krok po krokuWymagane dokumentyZasady przeliczania wyników maturyStypendia, akademiki, pomoc os. niepełnosprawnymStypendium Burmistrza NysyOpłaty >>Studencki Bank Kwater

PWSZ w Nysie - rekrutacja, portal dla kandydatów na studia

Untitled Document

 

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia pierwszego stopnia

 1. świadectwo dojrzałości w oryginale lub poświadczoną przez PWSZ w Nysie kopię świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (stara matura) bądź Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura), a w przypadku kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami Polski świadectwo dojrzałości wraz z zaświadczeniem z kuratorium oświaty właściwego dla miejsca zamieszkania, o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem kandydatów legitymujących się dyplomem Matury Międzynarodowej,
 2. formularz rekrutacyjny kandydata
 3. zaświadczenie lekarskie (dla kierunków: Dietetyka, Kosmetologia, Informatyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Psychofizyczne kształtowanie człowieka, wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - skierowanie na badania jest dostępne w Sekretariacie Rekrutacji, dla pozostaych kierunków zaświadczenie nie jest wymagane),
 4. podpisaną fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz kolorowe zdjęcie w postaci elektronicznej w formacie *JPG o wymiarach 236 x 295 pikseli i rozdzielczości 300 dpi
 5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej:
  studia stacjonarne - 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415 banku PKO BP S.A. o/Nysa,
  studia niestacjonarne - 98 1020 3714 0000 4502 0124 6511 banku PKO BP S.A. o/Nysa,
 6. kserokopia dowodu osobistego,
 7. w przypadku finalistów olimpiad oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego,
 8. w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie lub legitymujących się dyplomem Matury Międzynarodowej (ze względu na późniejszy termin wydawania świadectw), kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dotyczące świadectwa dojrzałości.

 

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia drugiego stopnia

 1. oryginał lub poświadczoną przez PWSZ w Nysie kopię dyplomu ukończenia studiów lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
 2. zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
 3. kserokopię suplementu potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub wypis z indeksu,
 4. formularz rekrutacyjny kandydata
 5. zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
 6. podpisaną fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz kolorowe zdjęcie w postaci elektronicznej w formacie *JPG o wymiarach 236 x 295 pikseli i rozdzielczości 300 dpi
 7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 8. kserokopia dowodu osobistego.

 

Ostatnia aktualizacja 10.03.2017

KIERUNKI | UCZELNIA | STUDIA | REKRUTACJA | STRONA GŁÓWNA PWSZ | AKTUALNOŚCI | KONTAKTY
Zobacz nasz profil na FACEBOOK
stat4u