Untitled Document

Liczba miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019.


Warunki przyjęć na studia pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie)


Warunki przyjęć na studia pierwszego stopnia (licencjackie), na kierunek jazz i muzyka estradowa


Warunki przyjęć na studia drugiego stopnia (magisterskie), na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne


Warunki przyjęć na studia drugiego stopnia (magisterskie), na kierunek pielęgniarstwo


Warunki przyjęć na studia pomostowe, na kierunek pielęgniarstwoWarunki i tryb przyjmowania na studia cudzoziemców - Zarządzenie nr 80/2016


PISMO OKÓLNE 23/2018

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 23.11.2018 r.

w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie
laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
na lata od 2019/2020 do 2024/2025PISMO OKÓLNE 24/2018

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 23.11.2018 r.

w sprawie modyfikacji warunków i trybu rekrutacji na studia
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie
w r. ak. 2019/2020


Możliwości potwierdzania efektów uczenia się osiągniętych poza systemem studiów kandydatom na studia w PWSZ w Nysie dla kandydatów na studia niestacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość.

Senat PWSZ w Nysie Uchwałą nr 65/2014/2015 w dniu 29 maja 2015 roku zatwierdził PROCEDURĘ POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OBOWIĄZUJĄCA W PWSZ W NYSIE. Na podstawie tej procedury Rektor PWSZ w Nysie ogłasza raz w roku w terminie do 30 kwietnia wykaz kierunków, w ramach których przeprowadzona może zostać procedura potwierdzania efektów uczenia się oraz terminy, w których należy składać wnioski o przeprowadzenie procedury.

Listę przedmiotów/modułów w ramach danego kierunku kształcenia objętego procedurą potwierdzania efektów uczenia się, przygotowuje dyrektor instytutu, w którym prowadzony jest ten kierunek i ogłasza na stronie internetowej Uczelni.

Weryfikacja efektów uczenia się jest dokonywana w oparciu o efekty kształcenia określone w programie kształcenia dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.

W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi na studia nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Uzyskanie potwierdzenia efektów uczenia się nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia w Uczelni. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy mogą zostać przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

Potwierdzanie efektów uczenia się jest płatną usługą edukacyjną.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania potwierdzającego efekty uczenia się osoba zainteresowana składa w dziekanacie odpowiednim dla danego kierunku studiów załączając jednocześnie dokumenty potwierdzające jej uprawnienia do ubiegania się o przeprowadzenie tego postępowania zgodnie z art. 170g ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z dowodem uiszczonej opłaty za przeprowadzenie postępowania.

Weryfikacji efektów uczenia się dokonują w Uczelni Instytutowe komisje ds. weryfikacji efektów uczenia się.

Decyzje w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje Rektor na podstawie rekomendacji Instytutowych Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się.#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u