KontaktTerminy rekrutacjiRekrutacja krok po krokuListy przyjętychWymagane dokumentyZasady przeliczania wyników maturyStypendia, akademiki, pomoc os. niepełnosprawnymStypendium Burmistrza NysyOpłaty >>Studencki Bank Kwater

PWSZ w Nysie - rekrutacja, portal dla kandydatów na studia

Untitled Document
 

Limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne podane zostaną do wiadomości po uchwaleniu przez Senat PWSZ
w Nysie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2017/2018.

 

Warunki przyjęć na poszczególne kierunki i specjalności:

 

 

 

Możliwości potwierdzania efektów uczenia się osiągniętych poza systemem studiów kandydatom na studia w PWSZ w Nysie dla kandydatów na studia niestacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość.

Senat PWSZ w Nysie Uchwałą nr 65/2014/2015 w dniu 29 maja 2015 roku zatwierdził PROCEDURĘ POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OBOWIĄZUJĄCA W PWSZ W NYSIE. Na podstawie tej procedury Rektor PWSZ w Nysie ogłasza raz w roku w terminie do 30 kwietnia wykaz kierunków, w ramach których przeprowadzona może zostać procedura potwierdzania efektów uczenia się oraz terminy, w których należy składać wnioski o przeprowadzenie procedury.

Listę przedmiotów/modułów w ramach danego kierunku kształcenia objętego procedurą potwierdzania efektów uczenia się, przygotowuje dyrektor instytutu, w którym prowadzony jest ten kierunek i ogłasza na stronie internetowej Uczelni.

Weryfikacja efektów uczenia się jest dokonywana w oparciu o efekty kształcenia określone w programie kształcenia dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.

W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi na studia nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Uzyskanie potwierdzenia efektów uczenia się nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia w Uczelni. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy mogą zostać przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

Potwierdzanie efektów uczenia się jest płatną usługą edukacyjną.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania potwierdzającego efekty uczenia się osoba zainteresowana składa w dziekanacie odpowiednim dla danego kierunku studiów załączając jednocześnie dokumenty potwierdzające jej uprawnienia do ubiegania się o przeprowadzenie tego postępowania zgodnie z art. 170g ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z dowodem uiszczonej opłaty za przeprowadzenie postępowania.

Weryfikacji efektów uczenia się dokonują w Uczelni Instytutowe komisje ds. weryfikacji efektów uczenia się.

Decyzje w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje Rektor na podstawie rekomendacji Instytutowych Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się.

Ostatnia aktualizacja 19.04.2017

KIERUNKI | UCZELNIA | STUDIA | REKRUTACJA | STRONA GŁÓWNA PWSZ | AKTUALNOŚCI | KONTAKTY
Zobacz nasz profil na FACEBOOK
stat4u