Untitled Document

Liczba miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020.


Warunki przyjęć na studia pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie)


Warunki przyjęć na studia pierwszego stopnia (licencjackie), na kierunek jazz i muzyka estradowa


Warunki przyjęć na studia drugiego stopnia (magisterskie), na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne


Warunki przyjęć na studia drugiego stopnia (magisterskie), na kierunek pielęgniarstwo


Warunki przyjęć na studia pomostowe, na kierunek pielęgniarstwoWarunki i tryb przyjmowania na studia cudzoziemców - Zarządzenie nr 80/2016


PISMO OKÓLNE 23/2018

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 23.11.2018 r.

w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie
laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
na lata od 2019/2020 do 2024/2025PISMO OKÓLNE 24/2018

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 23.11.2018 r.

w sprawie modyfikacji warunków i trybu rekrutacji na studia
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie
w r. ak. 2019/2020


Możliwości potwierdzania efektów uczenia się osiągniętych poza systemem studiów kandydatom na studia w PWSZ w Nysie dla kandydatów na studia niestacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość.

Senat PWSZ w Nysie Uchwałą nr 65/2014/2015 w dniu 29 maja 2015 roku zatwierdził PROCEDURĘ POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OBOWIĄZUJĄCA W PWSZ W NYSIE. Na podstawie tej procedury Rektor PWSZ w Nysie ogłasza raz w roku w terminie do 30 kwietnia wykaz kierunków, w ramach których przeprowadzona może zostać procedura potwierdzania efektów uczenia się oraz terminy, w których należy składać wnioski o przeprowadzenie procedury.

Listę przedmiotów/modułów w ramach danego kierunku kształcenia objętego procedurą potwierdzania efektów uczenia się, przygotowuje dyrektor instytutu, w którym prowadzony jest ten kierunek i ogłasza na stronie internetowej Uczelni.

Weryfikacja efektów uczenia się jest dokonywana w oparciu o efekty kształcenia określone w programie kształcenia dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.

W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi na studia nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Uzyskanie potwierdzenia efektów uczenia się nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia w Uczelni. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy mogą zostać przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

Potwierdzanie efektów uczenia się jest płatną usługą edukacyjną.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania potwierdzającego efekty uczenia się osoba zainteresowana składa w dziekanacie odpowiednim dla danego kierunku studiów załączając jednocześnie dokumenty potwierdzające jej uprawnienia do ubiegania się o przeprowadzenie tego postępowania zgodnie z art. 170g ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z dowodem uiszczonej opłaty za przeprowadzenie postępowania.

Weryfikacji efektów uczenia się dokonują w Uczelni Instytutowe komisje ds. weryfikacji efektów uczenia się.

Decyzje w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje Rektor na podstawie rekomendacji Instytutowych Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się.Studencie! - stypendia na rok akademicki 2019/2020

Można składać wnioski o przyznanie „Mieszkaniowego Stypendium Burmistrza Nysy”, „Stypendium Burmistrza Nysy” oraz „Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka” na rok akademicki 2019/2020. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nysie, ul. Kolejowa 15, w terminie do 15 października 2019 r. Regulamin i wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej miasta: http://www.nysa.eu/strona-1971-stypendia_burmistrza.html

W roku akademickim 2019/2020 studentom PWSZ w Nysie z budżetu gminy Nysa wypłacane będą:

- MIESZKANIOWE STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY - kwota do 200 zł miesięcznie - osobom spoza Nysy, studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych nyskich uczelni, które na okres studiów przeprowadziły się do Nysy,
- STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY - kwota do 500 zł miesięcznie - studentom studiującym w Nysie, którzy wykażą się znaczącymi osiągnięciami w poprzednim roku akademickim stacjonarnych studiów na nyskiej uczelni,
- STYPENDIUM BURMISTRZA NYSY DLA OLIMPIJCZYKA - kwota do 500 zł miesięcznie - studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych na nyskiej uczelni, którzy wzięli udział w olimpiadzie trzeciego (centralnego) stopnia lub rywalizacji sportowej na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, na dowolnym etapie edukacji ponadgimnazjalnej.

Pomoc materialna - akademik, stypendia, zapomogi:
http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=21,183,224,0,-1,346Zapraszamy na bezpłatne dzienne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
Zapraszamy także na studia zaoczne.
Studia inżynierskie trwają 3,5 roku, studia licencjackie 3 lata a studia magisterskie 2 lata.
Nasi absolwenci bez problemu znajdują pracę albo kontynuują studia na uczelniach we Wrocławiu, m.in.: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, WSB Wrocław lub uczelniach w Opolu, m.in.: Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska. Podejmują także studia na uczelniach śląskich, m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski.

Aby podjąć studia należy zdać maturę z dowolnych przedmiotów. Możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku nie wiąże się z koniecznością zdania konkretnych przedmiotów na maturze – szczegóły tutaj: Warunki i limity przyjęćKierunki studiów:

STUDIA I STOPNIA (licencjackie i inżynierskie)

 • architektura  (inżynier)
  - program Podwójnych Dyplomów / Double Diploma z Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
  - specjalność architektura i urbanistyka
  - specjalność konserwacja i ochrona zabytków
  - specjalność architektura i urbanistyka w języku angielskim
  - specjalność architektura światła
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
  - specjalność penitencjarystyka (nowość)
  - specjalność bezpieczeństwo ekonomiczne
  - specjalność bezpieczeństwo systemów informatycznych
  - specjalność kryminologia i kryminalistyka
  - specjalność zarządzanie systemami bezpieczeństwa
 • dietetyka
  - specjalność dietetyka administracyjna
  - specjalność dietetyka kliniczna
  - specjalność dietetyka sportowa
  - specjalność psychodietetyka (nowość)
 • filologia
  - specjalność filologia angielska
  - specjalność filologia germańska
  - specjalność język biznesu: angielski
 • finanse i rachunkowość
  - specjalność finanse przedsiębiorstw
  - specjalność rachunkowość i kontrola finansowa
 • informatyka  (inżynier)
  - specjalność bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
  - specjalność gry komputerowe i multimedia
  - specjalność systemy internetowe
  - specjalność systemy i sieci komputerowe
 • jazz i muzyka estradowa
  - specjalność realizacja dźwięku
  - specjalność wokalistyka lub instrumentalistyka
  - specjalność edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej
 • kosmetologia
  - specjalność chemia i technologia kosmetyków
  - specjalność kosmetologia specjalistyczna
 • pielęgniarstwo (tylko studia stacjonarne)
 • psychofizyczne kształtowanie człowieka
  - specjalność trener osobisty
  - specjalność rekreacja psychoruchowa
  - specjalność trener przygotowania motorycznego (nowość)
 • ratownictwo medyczne
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (inżynier)
  - specjalność automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne
  - specjalność inżynieria jakości
  - specjalność zarządzanie innowacjami i projektami
  - specjalność zarządzanie produkcją i usługami

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
  - specjalność zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
  - specjalność służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego
  - specjalność bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • pielęgniarstwo


#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u