Untitled Document

Liczba miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022.


Warunki przyjęć na studia pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie)


Warunki przyjęć na studia pierwszego stopnia (licencjackie), na kierunek jazz i muzyka estradowa


Warunki przyjęć na studia drugiego stopnia (magisterskie), na kierunek jazz i muzyka estradowa


Warunki przyjęć na studia drugiego stopnia (magisterskie), na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne


Warunki przyjęć na studia drugiego stopnia (magisterskie), na kierunek pielęgniarstwo


Warunki przyjęć na studia drugiego stopnia (magisterskie), na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji


Warunki przyjęć na studia pomostowe, na kierunek pielęgniarstwoWarunki i tryb przyjmowania na studia cudzoziemców - Zarządzenie nr 80/2016


Uchwała Nr 39/2019/2020

Senatu PWSZ w Nysie z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji
na studia w PWSZ w Nysie
w roku akademickim 2021/2022Uchwała nr 37/2019/2020

Senatu PWSZ w Nysie z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie określenia zasad
przyjmowania na studia pierwszego stopnia w PWSZ w Nysie
laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
na lata od 2020/2021 do 2025/2026


Rektor PWSZ w Nysie ogłasza raz w roku w terminie do 30 kwietnia wykaz kierunków, w ramach których przeprowadzona może zostać procedura potwierdzania efektów uczenia się oraz terminy, w których należy składać wnioski o przeprowadzenie procedury.

Listę przedmiotów/modułów w ramach danego kierunku kształcenia objętego procedurą potwierdzania efektów uczenia się, przygotowuje dziekan wydziału, w którym prowadzony jest ten kierunek i ogłasza na stronie internetowej Uczelni.

Weryfikacja efektów uczenia się jest dokonywana w oparciu o efekty uczenia się określone w programie studiów dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.

W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi na studia nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.

Uzyskanie potwierdzenia efektów uczenia się nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia w Uczelni. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy mogą zostać przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

Potwierdzanie efektów uczenia się jest płatną usługą edukacyjną.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania potwierdzającego efekty uczenia się osoba zainteresowana składa w dziekanacie odpowiednim dla danego kierunku studiów załączając jednocześnie dokumenty potwierdzające jej uprawnienia do ubiegania się o przeprowadzenie tego postępowania wraz z dowodem uiszczonej opłaty za przeprowadzenie postępowania.

Weryfikacji efektów uczenia się dokonują w Uczelni Wydziałowe komisje ds. weryfikacji efektów uczenia się.

Decyzje w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje Rektor na podstawie rekomendacji Wydziałowych Komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się.#profesjonaliści #zawodowcy

www.pwsz.nysa.pl


stat4u